Kulttuuriympäristö kuntoon

HANKETIIVISTELMÄ

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on antaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville osallistujille työkokemusta ja taitoja säilyttävän korjausrakentamisen saralta, mitä kuukauden mittainen työvoimapoliittinen koulutus tukee. Kohteet, jotka valitaan kuntien ehdotuksen pohjalta, ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita julkisia rakennuksia. Suoritettavat kunnostustyöt antavat myönteisen kuvan työn suorittajista, parantaen näin heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Työt suunnitellaan yhteistyössä kuntien ja Varsinais-Suomen Maakuntamuseon sekä ELY-keskuksen kanssa.

Toteutusta varten hankkeeseen palkataan työsuunnittelija, jonka tehtäviin kuuluu työn suunnittelu yhdessä hankekumppaneiden kanssa sekä työnjohtajan ja tukihenkilön roolit. Lisäksi hankkeen hallinnointiin palkataan hakijan organisaatiosta osa-aikainen hankepäällikkö.

Kunnat palkkaavat osallistumisvuonna kukin 10 heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä. Palkkakustannuksiin haetaan palkkatukea. Valintaprosessin tavoitteena on löytää ne henkilöt, joilla voidaan olettaa olevan optimaalinen hyöty hankkeeseen osallistumisesta. Henkilöt valitaan yhdessä TE-toimiston, kunnan ja toteuttajan kanssa. Hankkeesta tiedotetaan suurelle yleisölle lehdistön ja kotisivujen kautta. Osallistujille, kumppaneille ja rahoittajalle laaditaan raportit, joita työntekijät voivat käyttää referensseinään ja kunnat liittää rakennusten huoltokansioon.

Rakennusperinnön ja erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden kunnostus parantaa ympäristön tilaa ja viihtyisyyttä. Säilyttävä korjaus ja kunnostus varmistaa rakennusperinnön säilymisen.

Kohteiden säilyttävä korjaaminen on suunniteltu yhteistyössä kuntien, Varsinais-Suomen maakuntamuseon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Vuosiraportit voi ladata linkeistä alla.

Vuosiraportti 2012 (osa 1) sisältää hankkeen toiminnan ja tulosten kuvauksen

Vuosiraportti 2012 (osa 2) sisältää korjaustöiden dokumentoinnin

Vuosiraportti 2013 (osa 1) Arbete, kunskap, byggnadsvård

Vuosiraportti 2013(osa2) Arbete, kunskap, byggnadsvård

kulttuuriympäristö kuntoon